The Way of The Wise - Ecclesiastes 9:13-10:20 (Josh Smith)

June 12, 2022 Speaker: Josh Smith

Passage: Ecclesiastes 9:13– 10:20